Photos

பாக்கவி ஆலிம் Backkawe Alim
முஹியத்தீன் குருபாபா நாயகம் Muhiyadeen Guru Baba Nayagam
ஷெய்கு பாஸி, பேர்வல ஷெய்கு நாயகம் Dr. Fasy and Baerwala Shaikh Nayagam
ஹாமீது லெப்பை ஆலிம் Haameed Lebbai Alim
ஷெய்கு குஷ்ஹாலி Shaik Kushali
கிப்லா ஹஜ்ரத் Kibla Hazrath
மதராஸ் பாவா Madarash Bawa
மஹ்மூது சுலைமான் ஆலிம் Mahmood Sulaiman Appa
மக்கி ஆலிம் Makki Aalim
 
Page 2 of 7